สหพันธรัฐมาเลเซีย

ข้อมูลเบื้องต้น

ภูมิหลัง ในอดีต ประเทศมาเลเซียเคยอยู่ภายใต้การปกครองของชาวโปรตุเกส ฮอลแลนด์ และอังกฤษ ต่อมาในภายหลังได้รับเอกราชคืนจากประเทศอังกฤษในวันที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 1957 กลายเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย หลังจากนั้น ได้รวมเข้ากับรัฐซาบาห์และรัฐซาราวัก จึงได้ถือกำเนิดเป็นประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน

รายละเอียด

ประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ใจกลางทวีปเอเซียและเป็นแหล่งหลอมรวมวัฒนธรรมที่แตกต่างทั้งหลายเข้าด้วยกัน ประชากรมาจากหลายเชื้อชาติ ประกอบด้วยชาวมาเลย์ ชาวจีน และชาวอินเดีย

 

รัฐบาลมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เศรษฐกิจของมาเลเซียเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยความสัมพันธ์กับระบบทุนนิยมที่แข็งแกร่งของประเทศในแถบเอเซียตะวันออกทำให้เศรษฐกิจของมาเลเซียมีการเติบโตที่รวดเร็ว ภาคการผลิตของประเทศทำการผลิตอุปกรณ์ขนส่ง อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรเหล็กและสิ่งทอ นอกจากนี้ ยังมีการสำรองก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน แร่ดีบุก (ผู้ผลิตหลัก) ทองแดง แร่อลูมิเนียม เหล็กและทองอีกด้วย น้ำมันปาล์มเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศซึ่งมาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตชั้นนำของโลก พืชเศรษฐกิจที่สำคัญอื่นๆ คือ ยาง (มาเลเซียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอันดับต้นๆ ของโลก) พริกไทยและโกโก้ ในส่วนของภาคบริการมีการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักคู่ค้าหลักๆ ของมาเลเซีย คือ สหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์และสหภาพยุโรป

 

ประเทศมาเลเซียในศตวรรษที่ 21 มีความมั่นใจในความสำเร็จทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาของประเทศและมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำกลุ่มประเทศในแถบเอเซียอีกด้วย ตั้งแต่ได้รับอิสรภาพในปี ค.ศ. 1957 ประเทศมาเลเซียประสบกับความสำเร็จอย่างยิ่งในการลดอัตราความยากจนและเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทั้งยังสามารถคงไว้ซึ่งระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย มาเลเซียถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงประเทศหนึ่ง และมีเป้าหมายที่จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี ค.ศ. 2020 แต่ทั้งนี้ มาเลเซียยังคงประสบปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน มาตรฐานการศึกษาที่ล้าหลัง อาชญกรรมและการทุจริต ความแตกแยกของชนกลุ่มน้อยต่างๆ ในประเทศ

 

ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

แม้ว่ามาเลเซียมีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่แข็งแกร่ง แต่ธุรกิจหลักๆ จะถูกควบคุมโดยรัฐบาลหรือรัฐบาลมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่มาก ภาคการเงินถูกควบคุมอย่างรัดกุมโดยรัฐบาลผ่านธนาคารกลางและสำนักงานกำกับหลักทรัพย์มาเลเซีย

 

เนื่องมาจากการแข่งขันที่รุนแรงในภูมิภาค มาเลเซียได้พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำธุรกิจโดยรัฐบาลได้ผ่อนผันกฎหมายว่าด้วยการเป็นเจ้าของกิจการของชาวต่างชาติในภาคการผลิต และสร้างแรงจูงใจต่างๆ เพื่อดึงดูดการลงทุนในส่วนที่มีความสำคัญ เช่น ศูนย์กลางการกระจายสินค้าระดับภูมิภาคและศูนย์กลางการจัดซื้อระหว่างประเทศ รัฐบาลยังได้มีการลงทุนอย่างมากในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในจุดศูนย์กลางต่างๆ และเมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลยังได้ดำเนินการเปิดเสรีภาคบริการทางการเงิน เพื่อดึงดูดนักลงทุนชาวต่างชาติให้มาทำธุรกิจในสาขานี้มากขึ้น

 

อัตราการเจริญเติบโตของ GDP ที่แท้จริง1 7.2%
GDP – แยกตามภาค

ภาคเกษตรกรรม: 9.1%
ภาคอุตสาหกรรม: 41.6%  

ภาคบริการ: 49.3%
GDP (เหรียญสหรัฐฯ)2 238 พันล้าน
GDP ต่อหัว (เหรียญสหรัฐฯ)2 14700
อัตราหนี้รัฐบาล(% ของ GDP)2 54.2%
อัตราการออม (% ของ GDP)2 31% (2009)
การส่งออก 210.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
การส่งออก – ตลาดสินค้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ปิโตรเลียมและก๊าซเหลวธรรมชาติ, ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้, น้ำมันปาล์ม, ยาง, สิ่งทอ, สารเคมีต่างๆ
การส่งออก – คู่ค้าที่สำคัญ สิงคโปร์ 13.4%, จีน 12.6%, ญี่ปุ่น 10.4%, สหรัฐอเมริกา 9.5%,ไทย 5.3%, ฮ่องกง 5.1%
การนำเข้า 174.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
การนำเข้า – สินค้าสำคัญ อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องจักร, ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม, พลาสติก, ยานพาหนะ, ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า, สารเคมี
การนำเข้า – คู่ค้าที่สำคัญ จีน 12.6%, ญี่ปุ่น 12.6%, สิงคโปร์ 11.4%, สหรัฐอเมริกา10.7%, ไทย 6.2%, อินโดนีเซีย 5.6%
แรงงาน 12.2 ล้านคน
แรงงาน – แยกตามสายอาชีพ เกษตรกรรม: 57%
อุตสาหกรรม: 28%
บริการ: 19% (2007)
อัตราการว่างงาน 3.5%
อัตราเงินเฟ้อ – ดัชนีราคาผู้บริโภค1 1.7%
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.3%
เกษตรกรรม – ผลิตภัณฑ์ มาเลเซีย: ยาง, น้ำมันปาล์ม, โกโก้, ข้าว ซาบาร์: พืชยังชีพ, มะพร้าว, ข้าว, ยาง, ไม้ ซาราวัก: ยาง, ไม้, พริกไทย
อุตสาหกรรม มาเลเซีย: ยางและขบวนการการผลิตน้ำมันปาล์ม, การผลิตไฟ, ยา, เทคโนโลยีทางการแพทย์, อิเล็กทรอนิกส์, การทำเหมืองแร่และถลุงดีบุก, การตัดไม้, การทำซุง ซาบาร์: การตัดไม้, การผปลิตปิโตรเลียม ซาลาวัก: ขบวนการทางการเกษตร, การผลิตและกลั่นปิโตรเลียม, การตัดไม้
อัตราการเติบโตของการผลิตภาคอุตสาหกรรม 7.5%
อัตราการแลกเปลี่ยน – ต่อเหรียญสหรัฐฯ ริงกิต (MYR) ต่อ เหรียญสหรัฐฯ 3.0 (2010)
3.5 (2009)
 3.3 (2008)
ที่มา: Central Intelligence Agency. The World Factbook; 1International Monetary Fund; 2 U.S. Department of State
หมายเหตุ: สถิติของปี 2010 ยกเว้นหากแจ้งเป็นอื่น

การเมืองการปกครอง

ประเทศมาเลเซียมีการปกครองแบบสหพันธรัฐ มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ ประกอบไปด้วย 13 รัฐและ 3 ดินแดนสหพันธ์ ระบบรัฐบาลนั้นมีทั้งรัฐบาลกลางหรือสหพันธ์ และรัฐบาลแห่งรัฐ แต่ละรัฐมีสุลต่านเป็นผู้ปกครองและสุลต่านจะร่วมกันเลือกประมุขใหญ่ที่สุด คือ สมเด็จพระราชาธิบดี หรือ Yang di-PertuanAgongเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศ โดยมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันระหว่างสุลต่านทุกๆ 5 ปี

 

การปกครองเป็นแบบรัฐสภา ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรที่สมาชิกมาจากการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีมาจากสภานี้ และวุฒิสภาที่สมาชิกมาจากการแต่งตั้งโดยสมเด็จพระราชาธิบดีจะเป็นผู้เสนอชื่อสมาชิกที่มาจากประชาชนที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม มีความโดดเด่นในหน้าที่การงาน หรือตัวแทนจากชนกลุ่มน้อยต่างๆ การเลือกตั้งจะจัดขึ้นทุกๆ 5 ปี อำนาจทางการเมืองขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎร

 

ประชากร

ประเทศมาเลเซียมีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ เนื่องมาจากในอดีตเคยเกิดสงครามกลางเมืองที่เกี่ยวข้องกับการกีดกันทางเชื้อชาติ

 

 

 
ประชากร 28,728,60 คน
โครงสร้างอายุ

0-14 ปี: 29.6% (ชาย 4,374,495/ หญิง 4,132,009)
15-64 ปี: 65.4% (ชาย 9,539,972/ หญิง 9,253,574)
65 ปีขึ้นไป: 5% (ชาย 672,581/ หญิง 755,976)

อายุมัธยฐาน (median age) ทั้งหมด: 26.8 ปี
ชาย: 26.7 ปี
หญิง: 27 ปี
อัตราการเจริญเติบโตของประชากร 1.6 %
อัตราการเกิดจำนวนคนเกิดในแต่ละปีต่อประชากร ณ วันกลางปี (1 กรกฎาคม) 1,000 คน 21.1 ต่อ 1,000 คน
อัตราการตายจำนวนคนตายในแต่ละปีต่อประชากร ณ วันกลางปี (1 กรกฎาคม) 1,000 คน 4.9 ต่อ 1,000 คน
อัตราการย้ายถิ่นสุทธิจำนวนคนย้ายถิ่นในแต่ละปีต่อประชากร ณ วันกลางปี (1 กรกฎาคม) 1,000 คน -0.4 ต่อ 1,000 คน
อัตราส่วนเพศ แรกเกิด: 1.1 ชาย ต่อ 1 หญิง
ต่ำกว่า 15 ปี: 1.1 ชาย ต่อ 1 หญิง
15-64 ปี: 1 ชาย ต่อ 1 หญิง
65 ปีขึ้นไป: 0.8 ชาย ต่อ 1 หญิงประชากรทั้งหมด: 1 ชาย ต่อ 1 หญิง
กลุ่มย่อย3 มาเลย์ 53.3%, จีน 26%, อินเดีย 7.7%, ชนพื้นเมือง 11.8%, อื่นๆ 1.2%
ศาสนา3 อิสลาม 60.4%, พุทธ 19.2%, คริสเตียน 9.1%, ฮินดู6.3%, อื่นๆ 5%
ภาษา มาเลเซีย (ทางการ), อังกฤษ, จีน (กวางตุ้ง, จีนกลาง, ฮกเกี้ยน, ฮากกา, ไห่หนาน, ฝูโจว), ทมิฬ, เตลูกู, มาลายาลัม, ปัญจาบ, ไทย
ความสามารถในการอ่านและเขียน (อายุ 15 ปีขึ้นไป)4

ประชากรทั้งหมด: 92% (2009)

ที่มา: Central Intelligence Agency. The World Factbook; ยกเว้น 3U.S. Department of State; 4 World Bank;
หมายเหตุ: สถิติของปี 2011 ยกเว้นหากแจ้งเป็นอื่น
ปิดทั้งหมด/แสดงทั้งหมด

Qualy (ผู้ผลิตชิ้นงานระดับโลก)

ที่มา: "Qualy ดีไซน์พรีเมี่ยมระดับโลก" ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 26 กันยายน 2552 จากโรงงานทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสู่ผู้ผลิตชิ้นงานดีไซน์ระดับโลก นี่คือ เส้นทางความสำเร็จของ Qualy แบรนด์ไทยที่กลายเป็นคลื่นลูกใหม่ในตลาดโลก เพราะเวลาเพียง 4 ปี กับการเปิดตลาด 19 ประเทศของการส่งออกบ่งบอกศักยภาพผู้ประกอบการน้องใหม่รายนี้ถึงการความสามารถในการปั้นแบรนด์ไทยให้โกอินเตอร์ได้อย่างเต็มตัว

'ทองตะนาว'–ธูปหอมอโรม่า

ที่มา: "ธูปหอมอโรม่า ทองตะนาว ปรับสูตรควันไร้มะเร็งโกอินเตอร์"ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ธูปหอมทองตะนาว ถือเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ผลิตสินค้าไหลไปตามกระแสแต่ยังศึกษาข้อมูลในส่วนของธูปมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อรู้ว่าสินค้าที่ผลิตอยู่นั้นควันธูปมีสารที่สามารถก่อมะเร็งในร่างกายมนุษย์ก็รีบปรับตัวหาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาทดแทนช่วงชิงตลาดได้ก่อนเจ้าอื่น