ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

โอกาสทางการตลาด

การส่งเสริมการลงทุน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจบรูไนมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินนโยบายและเตรียมแผนส่งเสริมการลงทุน มาตรการจูงใจ และกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจใหม่ที่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐได้จะได้รับตำแหน่งเป็นผู้บุกเบิก และได้รับงดเว้นภาษีนิติบุคคลเป็นเวลานานสุดถึง 5 ปี ขึ้นอยู่กับมูลค่าการลงทุน อัตราภาษีนิติบุคคลอยู่ที่ 30% บรูไนไม่มีการเรียกเก็บภาษีรายได้ส่วนบุคคลหรือภาษีกำไรส่วนเกินทุน (Capital gain tax)
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ารัฐจะพยายามดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) ด้วยสิทธิพิเศษต่างๆ แล้วแต่การลงทุนที่นอกเหนือจากอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซก็ยังคงมีจำกัด

ความน่าลงทุนในบรูไน

 • สินค้าสำคัญที่บรูไนมีความต้องการสูงเพื่อใช้ในการบริโภคและในอุตสาหกรรม คือ เกลือเนื่องจากบรูไนยังไม่มีการผลิตเกลือภายในประเทศ
 • ปัจจุบันบรูไนพยายามใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่รวมทั้งทรายขาวที่เหมาะสมสำหรับการผลิตกระจกให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆ นี้ บรูไนได้ลงนามใน MOU ระหว่างบริษัทของฝรั่งเศสและบริษัทร่วมทุนของรัฐบาล (Bruglass) เพื่อลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นกระจก
 • หน่วยงานภาครัฐมีการจัดโครงการอบรมทักษะเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการประกอบการให้แก่ภาคเอกชน เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดโลก โดยเฉพาะหลังจากที่จีนและเวียดนามประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเข้าสู่ตลาดการค้าเสรี การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยจึงเป็นสิ่งจำเป็นและหนทางหนึ่งคือ การขยายฐานการผลิตไปต่างประเทศ ซึ่งฟิลิปปินส์อาจเป็นทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนไทย เนื่องจากฟิลิปปินส์มีข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรบุคคลที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ เรียนรู้ได้เร็ว และเป็นมิตรกับชาวต่างชาติ จำนวนประชากรที่มีมากถึง 88 ล้านคนหมายถึงตลาดภายในประเทศที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์เต็มที่ อาทิ ทองคำ ทองแดง โครเมียม นิกเกิล รวมถึงสัตว์น้ำ และพืชผลการเกษตรต่างๆ

ข้อตกลงความร่วมมือทางการค้ากับประเทศไทย

คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับบรูไน (Joint Commission for Bilateral Cooperation Between Thailand and Brunei Darussalam) ความร่วมมือนี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน ปีพ.ศ. 2542 เพื่อเป็นเวทีสำหรับการหารือถึงลู่ทางการขยายความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น
คณะกรรมาธิการร่วมฯ ได้เห็นพ้องให้มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในสาขาต่างๆ เช่น ด้านการค้าการลงทุน ความร่วมมือด้านแรงงาน วิชาการ ท่องเที่ยว วัฒนธรรม และข้อมูลข่าวสาร นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับสินค้าอาหารฮาลาล อุตสาหกรรม เหล็ก การประมง และการจัดตั้งธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยทางบรูไนจะจัดส่งคณะทำงานมายังประเทศไทย เพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการลงทุนร่วมในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล และแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบรูไนที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งธนาคารอิสลามในประเทศไทย
นอกจากนี้ไทยและบรูไนยังได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ 3 ฉบับ ในวันที่ 27 สิงหาคม ปีพ.ศ. 2545 ได้แก่
 • Memorandum of Understanding between the Brunei Investment Agency and the Government Pension Fund of Thailand
 • Memorandum of Understanding between the Government of His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Brunei Darussalam and Chia Meng Group
 • • Memorandum of Understanding between the Brunei Investment Agency and the Biz Dimension Co. Ltd.

ลู่ทางการค้าการลงทุน

บริษัทต่างชาติสามารถตั้งสำนักงานสาขาในบรูไนได้ ยกเว้นในบางกรณีที่ทางบริษัทจำเป็นต้องขอใบอนุญาตจากรัฐบาลก่อนที่จะทำธุรกิจในประเทศบรูไนได้ โดยมากมักจะเป็นธุรกิจที่มีผลกระทบโดยตรงต่อส่วนรวม เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุนต่างๆ บริษัทประกันภัย ตัวแทนท่องเที่ยว และบริษัทที่ให้การกู้ยืม ศึกษาการจัดตั้งสำนักงานสาขาได้ที่ Brunei Economic Development Board

SWOT Analysis

จุดแข็ง
 • บรูไนเป็นประเทศที่มีกำลังซื้อสูงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมที่นอกเหนือจากน้ามัน โดยเฉพาะภาคการค้าปลีกและการค้าส่งการก่อสร้างและการขนส่งคมนาคม โดยหวังว่าอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเป็นส่วนผลักดันเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต
 • รัฐบาลบรูไนส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมั่นคงโดยเฉพาะตามแผนพัฒนาฉบับที่ 8 เน้นการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • ประเทศบรูไนให้สิทธิพิเศษแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยการลดอัตราภาษีนำเข้าเหลือ 0-5 %
จุดอ่อน
 • ขั้นตอนและกระบวนการสั่งซื้อและขนส่งสินค้าของบรูไนไม่ค่อยคล่องตัว โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่มีชาวสิงคโปร์ร่วมลงทุนอยู่ด้วย การนำเข้ามักจะขึ้นอยู่กับนักธุรกิจสิงคโปร์ซึ่งต้องมีการขนส่งผ่านทางสิงคโปร์ก่อน
 • ข้อจำกัดทางการค้าที่เคร่งครัดมากเกี่ยวกับการกำหนดข้อบังคับในการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารซึ่งจะต้องเป็นอาหารฮาลาลเท่านั้น โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ ได้แก่ เนื้อโคกระบือแพะแกะและไก่ ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงศาสนา
โอกาส

 • รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน อุปกรณ์ และการหาตลาด รวมถึงการให้กู้ยืมเงินทุนเพื่อการลงทุนและงดเว้นภาษี
อุปสรรค

 • เรือที่บรรทุกสินค้าไปบรูไนมีสินค้าเฉพาะเที่ยวขาไป แต่ไม่มีสินค้าในเที่ยวขากลับทำให้ต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้น

แนวโน้มของสินค้าที่อยู่ในความสนใจของบรูไน

อุตสาหกรรมที่มีโอกาสทางการลงทุนในประเทศบรูไนหลักๆ คือ อุตสาหกรรมการผลิต การประมง การท่องเที่ยวและการบริการ ทุนสำรองระหว่างประเทศของบรูไนอยู่ภายใต้การดูแลของ Brunei Investment Agency (BIA) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการคลัง

วิจัยตลาด

ข้อมูลสถิติการส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศบรูไน แบ่งตามกลุ่มของสินค้า
สินค้าเกษตรกรรม
   ชื่อสินค้า    มูลค่า(ล้านบาท)
      ข้าว       583
      ผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง       23.4
      ผักสดแช่เย็น แช่แข็งและแห้ง       9.1
      ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง       3.6
      กล้วยไม้       0.5
      สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ       0.2
      ปลาแห้ง       0.2
      เครื่องเทศและสมุนไพร       0.1
      เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก       -
      รวม 10 รายการ       620.2

สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร

   ชื่อสินค้า    มูลค่า(ล้านบาท)
      น้ำตาลทราย       76.4
      อาหารสัตว์เลี้ยง       30.4
      เครื่องดื่ม       29.5
      อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป       23.9
      ผลไม้กระป๋องและแปรรูป       23.6
      ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ       19.2
      ผลิตภัณฑ์ข้าว       16.8
      สิ่งปรุงรสอาหาร       10.2
      ผักกระป๋องและแปรรูป       2.1
      ไอศกรีม       1.6
      รวม 10 รายการ       233.8

สินค้าอุตสาหกรรม

   ชื่อสินค้า    มูลค่า(ล้านบาท)
      รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ       718
      อัญมณีและเครื่องประดับ       125.8
      ผลิตภัณฑ์ยาง       88.4
      เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล       74.9
      ปูนซิเมนต์       69.7
      เครื่องนุ่งห่ม       62.4
      ผลิตภัณฑ์เซรามิก       43.3
      กระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ       34.9
      หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ       34.2
      เหล็กเหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์       29.5
      รวม 10 รายการ       1,281.2

สินค้าแร่และเชื้อเพลิง

   ชื่อสินค้า    มูลค่า(ล้านบาท)
      แร่ยิปซัม       8.1
      รวม 10 รายการ       8.1
ปิดทั้งหมด/แสดงทั้งหมด

“ทองตะนาว”–ธูปหอมอโรม่า

ที่มา: "ธูปหอมอโรม่า ทองตะนาว ปรับสูตรควันไร้มะเร็งโกอินเตอร์"ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 3 กรกฎาคม 2552 ธูปหอมทองตะนาว ถือเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ผลิตสินค้าไหลไปตามกระแสแต่ยังศึกษาข้อมูลในส่วนของธูปมาอย่างต่อเนื่อง เมื่อรู้ว่าสินค้าที่ผลิตอยู่นั้นควันธูปมีสารที่สามารถก่อมะเร็งในร่างกายมนุษย์ก็รีบปรับตัวหาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาทดแทนช่วงชิงตลาดได้ก่อนเจ้าอื่น

“โหนดทิ้ง”–หัตถกรรมเส้นใยตาล

ที่มา: “โหนดทิ้ง” หัตถกรรมเส้นใยตาล เพิ่มค่าใส่ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ASTVผู้จัดการออนไลน์ 5 กุมภาพันธ์ 2553 สำหรับผลิตภัณฑ์ใยตาลแปรรูปเป็นส่วนหนึ่งของการนำส่วน ของตาลมาแปรรูปในรูปแบบของงานหัตกรรมซึ่งสามารถนำ มาทำเป็นของใช้ เช่น หมวก กระเป๋า และเฟอร์นิเจอร์จุดเด่น ของเส้นใยตาล ต่างจากเส้นใยอื่นๆ เพราะมีความเหนียวไม่ ฉีกขาดได้ง่าย เมื่อนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีความแข็ง แรงทนทาน

Qualy (ผู้ผลิตชิ้นงานระดับโลก)

ที่มา: "Qualy ดีไซน์พรีเมี่ยมระดับโลก" ASTV ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 26 กันยายน 2552 จากโรงงานทำแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสู่ผู้ผลิตชิ้นงานดีไซน์ระดับโลก นี่คือ เส้นทางความสำเร็จของ Qualy แบรนด์ไทยที่กลายเป็นคลื่นลูกใหม่ในตลาดโลก เพราะเวลาเพียง 4 ปี กับการเปิดตลาด 19 ประเทศของการส่งออกบ่งบอกศักยภาพผู้ประกอบการน้องใหม่รายนี้ถึงการความสามารถในการปั้นแบรนด์ไทยให้โกอินเตอร์ได้อย่างเต็มตัว