หน้าแรก
 > อุตสาหกรรม > อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ > การนำเข้า

ภาพรวมการนำเข้าเครื่องไฟฟ้าของอาเซียน

ทั่วโลก

ในปี 2552 อาเซียนมีการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องไฟฟ้าจากทั่วโลกคิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้สำนักงาน (Electric apparatus for line telephony or telegraphy telephone sets , teleprinter , modem , facsimile machines) คิดเป็นร้อยละ 2 และส่วนประกอบอื่นๆที่มิใช่หน้ากากสำหรับเครื่องใช้สำนักงาน (Parts and accessories (not covers, carrying cases) for office machines & typewriter of HS 8469 to 8472) คิดเป็นร้อยละ 3 ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนการนำเข้าสินค้าของอาเซียน จากทั่วโลก รายประเภท

ภายนอกกลุ่มอาเซียน

ในปี 2552 อาเซียนมีการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องไฟฟ้าจากประเทศภายนอกกลุ่มอาเซียน คิดเป็นร้อยละ 4 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้สำนักงาน (Electric apparatus for line telephony or telegraphy telephone sets , teleprinter , modem , facsimile machines) คิดเป็นร้อยละ 2 และส่วนปะกอบอื่นๆที่มิใช่หน้ากากสำหรับเครื่องใช้สำนักงาน (Parts and accessories (not covers, carrying cases) for office machines & typewriter of HS 8469 to 8472) คิดเป็นร้อยละ 2 ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงสัดส่วนการนำเข้าสินค้าของอาเซียน จากภายนอกกลุ่มอาเซียน รายประเภท

 

ภายในกลุ่มอาเซียน

ในปี 2552 ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องไฟฟ้า ได้แก่ ส่วนปะกอบอื่นๆที่มิใช่หน้ากากสำหรับเครื่องใช้สำนักงาน (Parts and accessories (not covers, carrying cases) for office machines & typewriter of HS 8469 to 8472) คิดเป็นร้อยละ 4 ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงสัดส่วนการนำเข้าสินค้าของอาเซียน จากภายในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน รายประเภท

 

จีน

เมื่อพิจารณาถึงการนำเข้าของอาเซียนจากคู่แข่งรายสำคัญของไทย ได้แก่ จีน พบว่า ในปี 2552 อาเซียนมีการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องไฟฟ้าจากจีน คิดเป็นร้อยละ 13 ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้สำนักงาน (Electric apparatus for line telephony or telegraphy telephone sets,teleprinter,modem,facsimile machines) คิดเป็นร้อยละ 7 และส่วนปะกอบอื่นๆที่มิใช่หน้ากากสำหรับเครื่องใช้สำนักงาน (Parts and accessories (not covers, carrying cases) for office machines & typewriter of HS 8469 to 8472) คิดเป็นร้อยละ 6 ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงสัดส่วนการนำเข้าสินค้าของอาเซียนจากจีน รายประเภท

 

กลุ่มสหภาพยุโรป (27)

ในปี 2552 อาเซียนมีการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องไฟฟ้าจากกลุ่มสหภาพยุโรป (27) ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้สำนักงาน (Electric apparatus for line telephony or telegraphy telephone sets,teleprinter,modem,facsimile machines) คิดเป็นร้อยละ 2 ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงสัดส่วนการนำเข้าสินค้าของอาเซียนจากกลุ่มสหภาพยุโรป (27) รายประเภท

 

 
 
 
ปิดทั้งหมด/แสดงทั้งหมด